กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

การจ้างที่ปรึกษา

 • จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการจัดให้เอกชนเช่าที่ราชพัสดุเพื่อดำเนินกิจการสนามกอล์ฟบางพระ
  21 พฤศจิกายน 2559
 • จ้างที่ปรึกษาควบคุมคุณภาพและการบริหารจัดการโครงการจัดทำฐานภาษีเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  6 กันยายน 2559
 • จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการพัฒนาที่ราชพัสดุเพื่อก่อสร้างหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร
  25 สิงหาคม 2559
 • จ้างที่ปรึกษาเพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ ในการอ่านรายละเอียดและจัดทำข้อมูลเกณฑ์การให้คะแนนของผู้เสนอโครงการลงทุนในเพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย มุกดาหาร และตราดฯ
  7 กรกฎาคม 2559
 • จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิเคราะห์การแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนก่อสร้างและบริหารโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงที่ตั้งโรงภาษีร้อยชักสาม
  6 กรกฎาคม 2559
 • จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกรมธนารักษ์"
  6 กรกฎาคม 2559
 • จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดโครงการฝึกอบรมทางวิชาการหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์"
  4 กรกฎาคม 2559
 • จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและวิเคราะห์โครงการ ตามมาตรา 24 (4) (5) (6) แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกสารร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 และกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุ จังหวัดชลบุรี
  29 มิถุนายน 2559
 • จ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการ (pmc) "เบญจกิติ" ส่วนที่ ๒ เฟสที่ ๑
  4 มีนาคม 2559
 • จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดโครงการอบรมหลักสูตร "การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในที่ราชพัสดุ" จำนวน ๒ รุ่น
  26 กุมภาพันธ์ 2559
 • จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิเคราะห์กำหนดขอบเขตที่ดินกำแพงเมือง - คูเมือง จำนวน ๒๓ เมือง
  13 มกราคม 2559
 • จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกรมธนารักษ์" ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
  25 ธันวาคม 2558
 • จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษารูปแบบและอัตราผลตอบแทนการลงทุนโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุบริเวณสถานีขนส่งหมอชิต
  17 พฤศจิกายน 2558
 • จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารงานธนารักษ์" รุ่นที่ 4 - 5
  21 ตุลาคม 2558
 • จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิเคราะห์แนวทางการกำหนดอัตราค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุแปลงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  17 สิงหาคม 2558
 • จ้างที่ปรึกษาศึกษาระเบียบและแนวทางปฏิบัติในการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อสนับสนุนการประเมินราคาที่ดินรายแปลง
  23 กรกฎาคม 2558
 • จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษารูปแบบและอัตราผลตอบแทนการลงทุนโครงการศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
  23 กรกฎาคม 2558
 • จ้างที่ปรึกษาเพื่อวิเคราะห์ออกแบบ และจัดทำ TOR โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบ ERP ของสำนักกษาปณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
  21 กรกฎาคม 2558
 • จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำระบประเมินราคาที่ดินรายแปลง 32 ล้านแปลง
  20 กรกฎาคม 2558
 • จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กรมธนารักษ์ หลักสูตรชั้นสูง "ผู้นำองค์การสู่อนาคต" (Futuristic Leadership)
  18 มิถุนายน 2558
หมวดหมู่เอกสาร
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม