กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

การจ้างที่ปรึกษา

 • จ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินมูลค่าสิทธิการเช่าที่ดินบริเวณย่านโรงงานมักกะสันของการรถไฟแห่งประเทศไทย
  5 มิถุนายน 2558
 • ปปช 04จ้างที่ปรึกษาโครงการไทยออยล์
  22 พฤษภาคม 2558
 • ปปช 04จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำผังแม่บท
  22 พฤษภาคม 2558
 • จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิเคราะห์การนำที่ดินราชพัสดุมาใช้ประโยชน์เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชน (จัดที่คลายทุกข์ คืนสุขประชาชน)
  9 เมษายน 2558
 • จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิเคราะห์กำหนดขอบเขตที่ดินกำแพงเมือง-คูเมือง จำนวน 24 เมือง
  9 เมษายน 2558
 • จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและดำเนินการสำรวจพื้นที่การมีส่วนร่วมเพื่อออกแบบปรับปรุงและอนุรักษ์ที่ราชพัสดุบริเวณตลาดน้อย
  5 กุมภาพันธ์ 2558
 • จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง สำหรับข้าราชการกรมธนารักษ์ที่ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน รุ่นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
  1 ธันวาคม 2557
 • จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารระดับต้น" รุ่นที่ 15
  27 กันยายน 2557
 • จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารงานธนารักษ์ รุ่น 2 - 3
  27 กันยายน 2557
 • จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิเคราะห์ กำหนดขอบเขตที่ดินกำแพงเมือง - คูเมือง จำนวน 23 เมือง
  15 สิงหาคม 2557
 • จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารระดับกลาง สำหรับข้าราชการกรมธนารักษ์ที่ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
  15 สิงหาคม 2557
 • จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิเคราะห์และยกร่างระเบียบว่าด้วยการพัสดุของเงินทุนหมุนเวียนการผลิตเหรียญกษาปณ์และการทำของ พ.ศ....
  7 สิงหาคม 2557
 • จ้างที่ปรึกษาเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินมูลค่าค่าตอบแทนโครงการบริหารและดำเนินกิจการศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
  19 ธันวาคม 2556
หมวดหมู่เอกสาร
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม