กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

ประวัติความเป็นมา

ประวัติและความเป็นมาของสำนักประเมินราคาทรัพย์สิน

ปี พ.ศ. 2524 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้จัดตั้งสำนักงานกลางกำหนดราคาที่ดินและโรงเรือน โดยกำหนดให้เป็นหน่วยงานภายในกองวิชาการ กรมที่ดิน เพื่อทำหน้าที่กำหนดราคาที่ดิน และโรงเรือนตามหลักวิชาการ และเป็นหน่วยงานกลางให้คำปรึกษาแนะนำบริการด้านข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สินแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เริ่มดำเนินการประเมินที่ดินแบบรายบล็อกในพื้นที่เขตเทศบาลเมือง 5 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา พิษณุโลก ลำปาง ภูเก็ต และสงขลา เป็นลำดับแรก

ปี พ.ศ. 2527 มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมที่ดินจัดตั้งสำนักงานกลางประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นส่วนราชการระดับกอง สังกัดกรมที่ดิน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2527 มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อใช้ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

ปี พ.ศ. 2543 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมที่ดิน ปรับปรุงโครงสร้างเป็นสำนักประเมินราคาทรัพย์สิน เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543

ปี พ.ศ. 2545 มีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม สำนักประเมินราคาทรัพย์สินได้โอนภารกิจมาสังกัดกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2545 ซึ่งเป็นไปตาม พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม เป็นต้นมา

ภารกิจ

สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 1. ดําเนินการเกี่ยวกับการกําหนดราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินอื่นๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาในการกําหนดราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 2. ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานการประเมินราคาของอสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 3. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

วิสัยทัศน์

ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ (Artificial Intelligence Technologies)

ประเด็นยุทธศาสตร์

 1. บริหารจัดการข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ (Big Data)
 2. ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาช่วยวิเคราะห์ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์
 3. มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ทั่วประเทศที่เชื่อมโยงได้รวดเร็วและเป็นปัจจุบัน

เป้าประสงค์

ศูนย์บริหารจัดการราคาประเมินทรัพย์สินแห่งชาติ

ระยะเวลาการประกาศใช้บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์

การประกาศใช้บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด แต่ละคราวให้ใช้ได้ไม่เกินสี่ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศใช้ ในกรณีที่ปรากฏว่าราคาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ตามปกติ ในตลาดมีความแตกต่างจากราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ได้ประกาศไว้มากพอสมควร สามารถปรับปรุงแก้ไขราคาประเมินทุนทรัพย์ก่อนครบ 4 ปี หรือในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม อาจขยายเวลาการใช้บัญชีฯ ที่ประกาศใช้ครบ 4 ปี ออกไปไม่เกินคราวละหนึ่งปี

กระบวนการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์

 1. จัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์
 2. สำรวจข้อมูลภาคสนาม
 3. วิเคราะห์ข้อมูล และประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์
 4. นำเสนอราคาประเมินต่อคณะอนุกรรมการประจำจังหวัด คณะอนุกรรมการประจำจังหวัดสำหรับกรุงเทพมหานคร กำหนดราคาประเมินฯ และนำเสนอคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์พิจารณาให้ความเห็นชอบ
 5. ประกาศใช้บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์อสังหาริมทรัพย์

การติดต่อ

การประกาศใช้บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด แต่ละคราวให้ใช้ได้ไม่เกินสี่ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศใช้ ในกรณีที่ปรากฏว่าราคาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ตามปกติ ในตลาดมีความแตกต่างจากราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ได้ประกาศไว้มากพอสมควร สามารถปรับปรุงแก้ไขราคาประเมินทุนทรัพย์ก่อนครบ 4 ปี หรือในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม อาจขยายเวลาการใช้บัญชีฯ ที่ประกาศใช้ครบ 4 ปี ออกไปไม่เกินคราวละหนึ่งปี


 กองประเมินราคาทรัพย์สิน โทร : 0 2142 2413 Email : pvb@treasury.go.th

6 ธันวาคม 2561 | เข้าชม 115609 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม