กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

ข้าราชการ

 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานของกรมธนารักษ์ ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน 2562
  9 เมษายน 2562
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
  26 มีนาคม 2562
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่องแก้ไขประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ ตำแหน่งนว.การเงิน นว.ช่างศิลป์ นว.คอมพิวเตอร์ นายช่างสำรวจ นายช่างไฟฟ้า จพ.ดูเงิน และจพ.การเงินและบัญชี ลว.28 ก.พ.2562
  28 กุมภาพันธ์ 2562
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งนว.การเงิน นว.ช่างศิลป์ นว.คอมพิวเตอร์ นายช่างสำรวจ นายช่างไฟฟ้า จพ.ดูเงิน จพ.การเงินและบัญชี ลว. 28 ธ.ค. 2561
  28 ธันวาคม 2561
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันฯ ตำแหน่ง นว.การเงิน นว.ช่างศิลป์ นว.คอมพิวเตอร์ นายช่างสำรวจ นายช่างไฟฟ้า จพ.ดูเงิน จพ.การเงินและบัญชี และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ลว. 27 พ.ย. 2561
  27 พฤศจิกายน 2561
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561
  19 ตุลาคม 2561
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันฯ ตำแหน่ง นว.การเงินและบัญชี ปก. นว.ช่างศิลป์ ปก. (ด้านปั้นแม่แบบเหรียญ) นว.คอม ปก. นายช่างสำรวจ ปง. นายช่างไฟฟ้า ปง. จพ.ดูเงิน ปง. จพ.การเงินและบัญชี ปง.
  13 กันยายน 2561
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการคลังปฏิบัติการของกรมธนารักษ์ ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน 2561
  12 กันยายน 2561
 • การดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการต่างๆ (ภาค ก พิเศษ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  10 กันยายน 2561
 • ประกาศบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักวิชาการคลังปฏิบัติการ
  24 สิงหาคม 2561
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับทุนโครงการ 1อำเภอ 1ทุน เข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปก. ประกาศ ณ วันที่ 23 ส.ค. 61
  23 สิงหาคม 2561
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการเข้ารับการคัดเลือกฯ ผู้ได้รับทุนโครงการ 1อำเภอ 1ทุน ตำแหน่งนว.คอมพิวเตอร์ ลงวันที่ 3 ก.ค. 2561
  3 กรกฎาคม 2561
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานของกรมธนารักษ์ ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2561
  6 มิถุนายน 2561
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่ ฯ ลงวันที่ 22 พ.ค. 2561
  22 พฤษภาคม 2561
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯตำแหน่งนักประเมินราคาทรัพย์สิน นักวิชาการช่างศิลป์(ด้านปั้นแม่แบบเหรียญ) (ด้านจัดแสดงและเผยแพร่) และนายช่างสำรวจ ลว.28 ก.พ. 61
  28 กุมภาพันธ์ 2561
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง วัน เวลา สถานที่สอบ นักประเมินฯ ปก. นว.ช่างศิลป์ ปก.(ด้านปั้นแม่แบบเหรียญ),(ด้านจัดแสดงและเผยแพร่) และนายช่างสำรวจ ปง.
  2 กุมภาพันธ์ 2561
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบฯ นักประเมินฯ ปก. นว.ช่างศิลป์ ปก.(ด้านปั้นแม่แบบเหรียญ) นว.ช่างศิลป์ ปก.(ด้านจัดแสดงและเผยแพร่) และนายช่างสำรวจ ปง.
  5 มกราคม 2561
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันฯเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ(ด้านปั้นแม่แบบเหรียญ),(ด้านจัดแสดงและเผยแพร่) และนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
  27 พฤศจิกายน 2560
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของกรมธนารักษ์ ลงวันที่ 11 กันยายน 2560
  11 กันยายน 2560
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของกรมธนารักษ์ ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2560
  29 สิงหาคม 2560
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม