กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

ข้าราชการ

 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
  19 มิถุนายน 2557
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักประเมินราคาทรัพย์สิน(ปก.) เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์(ปก.) นักทรัพยากรบุคคล(ปก.) เจ้าพนักงานดูเงิน(ปง.)
  12 มิถุนายน 2557
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557
  29 พฤษภาคม 2557
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานดูเงินปฏิบัตงาน ลงวันที่ 9 เมษายน 2557
  8 เมษายน 2557
 • เพื่อโปรดทราบตามสำเนาหนังสือที่ ทก 0201.3/ว1759 ลว. 1 เมษายน 2557 เรื่องประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความประสงค์รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติก
  8 เมษายน 2557
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ลงวันที่ 4 เมษายน 2557
  3 เมษายน 2557
 • เพื่อโปรดทราบตามสำเนาหนังสือที่ ศป 0020/ว16 ลว. 31 มกราคม 2557 เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการจากหน่วยงานอื่น เพื่อรับโอนมารับราชการสังกัดสำนักงานศาลปกครอง ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านงานช่างศิลป์)
  16 กุมภาพันธ์ 2557
 • เพื่อโปรดทราบตามสำเนาหนังสือที่ ศร 0010.2/ว006 ลว 6 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการ เพื่อรับโอนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการศาลรัฐธรรมนูญ (จำนวน 11 อัตรา)
  16 กุมภาพันธ์ 2557
 • ประกาศกรมธนารักษ์ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการกษาปณ์ปฏิบัติการ และตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ลงวันที่ 6 มกราคม 2557
  6 มกราคม 2557
 • ประกาศกรมธนารักษ์ รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2556
  24 ธันวาคม 2556
 • ประกาศกรมธนารักษ์ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการกษาปณ์ปฏิบัติการ และนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2556
  12 ธันวาคม 2556
 • ประกาศ ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนักวิชาการกษาปณ์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน
  10 ธันวาคม 2556
 • ประกาศกรมธนารักษ์ รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการกษาปณ์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2556
  31 ตุลาคม 2556
 • รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการกษาปณ์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน
  23 กันยายน 2556
 • รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการจากหน่วยงานอื่น เพื่ีอรับโอนมารับราชการสังกัดสำนักงานศาลปกครอง ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556
  9 พฤษภาคม 2556
 • แจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่เข้ารับการประเมินบุคคลในการเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง
  1 พฤษภาคม 2556
 • เพื่อโปรดทราบตามสำเนาหนังสือที่ วธ 0601/381 ลว 18 เมษายน 2556 เรื่องสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ
  24 เมษายน 2556
 • กค 0301/ว 281 ลงวันที่ 11 เมษายน 2556 เรื่อง การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง
  10 เมษายน 2556
 • เรียน ผู้อำนวยการสำนัก/ศูนย์/กอง/กลุ่มและธนารักษ์พื้นที่ 75 พื้นที่ เรื่อง การเลือกคณะกรรมการคุ้มครองจริยธรรม (ใหม่) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
  8 เมษายน 2556
 • เพื่อโปรดทราบตามสำเนาหนังสือที่ กค 0618/ว 365 ลว 27 มีนาคม 2556 เรื่องกรมสรรrสามิตรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ระดับชำนาญการ ตำแหน่งบรรณารักษ์ ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติ
  4 เมษายน 2556
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม