กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

ข้าราชการ

 • ประกาศกรมธนารักษ์ รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการกษาปณ์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2556
  31 ตุลาคม 2556
 • รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการกษาปณ์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน
  23 กันยายน 2556
 • รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการจากหน่วยงานอื่น เพื่ีอรับโอนมารับราชการสังกัดสำนักงานศาลปกครอง ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556
  9 พฤษภาคม 2556
 • แจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่เข้ารับการประเมินบุคคลในการเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง
  1 พฤษภาคม 2556
 • เพื่อโปรดทราบตามสำเนาหนังสือที่ วธ 0601/381 ลว 18 เมษายน 2556 เรื่องสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ
  24 เมษายน 2556
 • กค 0301/ว 281 ลงวันที่ 11 เมษายน 2556 เรื่อง การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง
  10 เมษายน 2556
 • เรียน ผู้อำนวยการสำนัก/ศูนย์/กอง/กลุ่มและธนารักษ์พื้นที่ 75 พื้นที่ เรื่อง การเลือกคณะกรรมการคุ้มครองจริยธรรม (ใหม่) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
  8 เมษายน 2556
 • เพื่อโปรดทราบตามสำเนาหนังสือที่ กค 0618/ว 365 ลว 27 มีนาคม 2556 เรื่องกรมสรรrสามิตรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ระดับชำนาญการ ตำแหน่งบรรณารักษ์ ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติ
  4 เมษายน 2556
 • อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ให้แก่ข้าราชการตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น (รองอธิบดี) อำนวยการระดับสูง และวิชาการระดับเชี่ยวชาญ สังกัดกรมธนารักษ์ ลงวันที่ 11 มีนาคม 2556
  10 มีนาคม 2556
 • เพื่อโปรดทราบตามสำเนาหนังสือที่ ยธ 0401/483 ลว. 23 มกราคม 2556 เรื่องกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ (กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ) และตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ (ศูนย์อำนวยการบร
  28 มกราคม 2556
 • ด่วนที่สุด ที่ กค 0301/ว 45 ลงวันที่ 23 มกราคม 2556 เรื่อง การคัดกรองข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิมในกลุ่มตำแหน่งเดียวกัน
  22 มกราคม 2556
 • เพื่อโปรดทราบตามสำเนาหนังสือที่ วธ 0601/15 ลว 3 มกราคม 2556 เรื่องสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ กองกลาง และตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ กองกลาง
  10 มกราคม 2556
 • เพื่อโปรดทราบตามสำเนาหนังสือที่ ทก 0201.3/ว79 ลว 4 มกราคม 2556 เรื่องสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ (ปฏิบัติงานด้านวินัย)
  8 มกราคม 2556
 • บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2555
  2 มกราคม 2556
 • การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส และตำแหน่งเจ้าพนักงานประเมินราคาทรัพย์สินอาวุโส ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555
  13 พฤศจิกายน 2555
 • การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555
  13 พฤศจิกายน 2555
 • ประกาศรายชื่อข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสวัสดิการกรมธนารักษ์ที่มาจากสมาชิกคัดเลือกกันเอง ไม่เกินเจ็ดคน
  30 ตุลาคม 2555
 • อนุญาตใหัข้าราชการลาออกจากราชการ ลงวันที่ 21 กันยายน 2555
  23 กันยายน 2555
 • อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 20 กันยายน 2555
  20 กันยายน 2555
 • ด่วนที่สุด ที่ กค 0301/ว 629 ลงวันที่ 19 กันยายน 2555 เรื่อง การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง
  18 กันยายน 2555
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม