กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

ข้าราชการ

 • ข้าราชการพ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุเพิ่มเติม ลงวันที่ 17 กันยายน 2555
  17 กันยายน 2555
 • การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ลงวันที่ 11 กันยายน 2555
  11 กันยายน 2555
 • รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
  2 กันยายน 2555
 • รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
  27 สิงหาคม 2555
 • ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น สังกัดกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2555
  14 สิงหาคม 2555
 • ด่วนที่สุด การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส และกำหนดวัน เวลา วิชา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2555
  25 กรกฎาคม 2555
 • ด่วนที่สุด การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมธนารักษ์ ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2555
  11 กรกฎาคม 2555
 • การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน และนายช่างโลหะปฏิบัติงาน
  9 กรกฎาคม 2555
 • รับสมัครสอบเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส และเจ้าพนักงานประเมินราคาทรัพย์สินอาวุโส ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2555
  5 กรกฎาคม 2555
 • การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ ที่มีประสบการณ์ ทักษะ และสมรรถนะ ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2555
  3 กรกฎาคม 2555
 • รับสมัครข้าราชการเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2555
  2 กรกฎาคม 2555
 • ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมธนารักษ์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2555
  28 มิถุนายน 2555
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง ข้าราชการพ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุ ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2555
  13 มิถุนายน 2555
 • การตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา เพื่อให้ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิที่บรรจุเข้ารับราชการ ลงวันที่ 20 เมษายน 2555
  19 เมษายน 2555
 • หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมธนารักษ์ ลงวันที่ 26 มีนาคม 2555
  29 มีนาคม 2555
 • การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ลงวันที่ 17 มกราคม 2556
  17 มกราคม 2555
 • ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการสวัสดิการประกันกลุ่มสะสมทรัพย์ครบเกษียณอายุกรมธนารักษ์
  15 มกราคม 2555
 • ด่วนที่สุด ที่ กค 0205.1/ว 841 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 เรื่อง การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ
  13 พฤศจิกายน 2554
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม