กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

กฎหมาย/ระเบียบและแนวทางปฏิบัติ

 • ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ . 20 กุมภาพันธ์ 2563
 • พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ . 20 กุมภาพันธ์ 2563
 • พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด . 7 กุมภาพันธ์ 2563
 • กฏกระทรวงตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ . 20 มกราคม 2563
 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ . 20 มกราคม 2563
 • พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ . 20 มกราคม 2563
 • มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  กรมธนารักษ์ . 26 มิถุนายน 2562
 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี . 28 ธันวาคม 2561
 • พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี . 28 ธันวาคม 2561
 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
  กรมธนารักษ์ . 28 ธันวาคม 2561
 • พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
  กรมธนารักษ์ . 28 ธันวาคม 2561
 • บันทึกข้อตกลงการปฎิบัติงานด้านพัสดุด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม
  กรมธนารักษ์ . 1 ตุลาคม 2561
 • แนวทางการปฎิบัติงานในการตรวจสอบบุคคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง
  กรมธนารักษ์ . 1 ตุลาคม 2561
 • ประกาศจังหวัดตาก เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก . 12 กันยายน 2561
 • ประกาศจังหวัดตาก เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  กรมธนารักษ์ . 12 กันยายน 2561
 • ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง การเปิดประมูลจัดสร้างและบริหารโครงการที่อยู่อาศัยตามนโยบายของรัฐ ภายใต้ชื่อโครงการ "บ้านคนไทยประชารัฐ" ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ขก.452
  กรมธนารักษ์ . 20 สิงหาคม 2561
 • ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง การเปิดประมูลจัดสร้างและบริหารโครงการที่อยู่อาศัยตามนโยบายของรัฐ ภายใต้ชื่อโครงการ "บ้านคนไทยประชารัฐ" ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ขก.452
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น . 20 สิงหาคม 2561
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุที่ใช้ในการตรวจพิสูจน์คัดแยกเหรียญกษาปณ์
  กรมธนารักษ์ . 22 มิถุนายน 2561
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุที่ใช้ในการตรวจพิสูจน์คัดแยกเหรียญกษาปณ์
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น . 22 มิถุนายน 2561
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงชาติไทยและธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 21 มิถุนายน 2561
หมวดหมู่เอกสาร
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม