กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

กฎหมาย/ระเบียบและแนวทางปฏิบัติ

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงชาติไทยและธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น . 21 มิถุนายน 2561
 • กฎกระทรวงกำหนดวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 30 เมษายน 2561
 • กฎกระทรวงวงเงินจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ต้องทำข้อตกลงเป็นหนังสือ
  กรมธนารักษ์ . 5 กุมภาพันธ์ 2561
 • กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการสนับสนุน
  กรมธนารักษ์ . 5 กุมภาพันธ์ 2561
 • กฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา
  กรมธนารักษ์ . 5 กุมภาพันธ์ 2561
 • กฎกระทรวงค่าจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง
  กรมธนารักษ์ . 5 กุมภาพันธ์ 2561
 • กฎกระทรวงหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้
  กรมธนารักษ์ . 5 กุมภาพันธ์ 2561
 • กฎกระทรวงการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
  กรมธนารักษ์ . 5 กุมภาพันธ์ 2561
 • กฎกระทรวงกำหนดหน่วยงานของรัฐ
  กรมธนารักษ์ . 5 กุมภาพันธ์ 2561
 • กฎกระทรวงผู้มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
  กรมธนารักษ์ . 5 กุมภาพันธ์ 2561
 • ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องประกวดราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักข้าราชการสำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน . 13 พฤศจิกายน 2560
 • หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ
  กรมธนารักษ์ . 2 ตุลาคม 2560
 • พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
  กรมธนารักษ์ . 2 ตุลาคม 2560
 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
  กรมธนารักษ์ . 2 ตุลาคม 2560
 • Workflow 4 วิธี
  กรมธนารักษ์ . 2 ตุลาคม 2560
 • แนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง
  กรมธนารักษ์ . 2 ตุลาคม 2560
 • ข้อหารือการพิจารณาเอกสารที่ยื่นในการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ (สำนักการคลัง)
  กรมธนารักษ์ . 2 สิงหาคม 2560
 • หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ
  กรมธนารักษ์ . 3 ตุลาคม 2559
 • แนวทางปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง
  กรมธนารักษ์ . 3 ตุลาคม 2559
 • ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ
  กรมธนารักษ์ . 22 ธันวาคม 2558
หมวดหมู่เอกสาร
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม