กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

กฎหมาย/ระเบียบและแนวทางปฏิบัติ

 • ที่ กค 0900/ว 115 เรื่อง แนวทางการใช้พันธบัตรรัฐบาลเป็นหลักประกัน
  กรมธนารักษ์ . 3 พฤศจิกายน 2558
 • ที่ กค(กวพ)0421.3/ว423 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติพิจารณาอุทธรณ์จัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding e - bidding)
  กรมธนารักษ์ . 3 พฤศจิกายน 2558
 • แนวปฏิบัติทางบัญชีในการรับหลักประกันการเสนอราคา
  กรมธนารักษ์ . 3 พฤศจิกายน 2558
 • แนวทางปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง
  กรมธนารักษ์ . 1 ตุลาคม 2558
 • หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ
  กรมธนารักษ์ . 1 ตุลาคม 2558
 • ยกเว้นและกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมในการปฏิบัติแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding e - bidding)
  กรมธนารักษ์ . 19 สิงหาคม 2558
 • ซักซ้อมความเข้าใจในกรณีส่วนราชการนำร่องดำเนินการจัดหาพัสดุใหม่ ภายหลังดำเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
  กรมธนารักษ์ . 19 สิงหาคม 2558
 • ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 188 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding e - bidding)
  กรมธนารักษ์ . 19 สิงหาคม 2558
 • ซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding e - bidding)
  กรมธนารักษ์ . 19 สิงหาคม 2558
 • ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 150 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding e - bidding)
  กรมธนารักษ์ . 19 สิงหาคม 2558
 • แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding e - bidding)
  กรมธนารักษ์ . 5 มิถุนายน 2558
 • แก้ไขตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557
  กรมธนารักษ์ . 31 มีนาคม 2558
 • ยกเลิกตัวอย่างหนังสือค้ำประกันซองงานซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และตัวอย่างหนังสือค้ำประกันซองงานจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  กรมธนารักษ์ . 19 มีนาคม 2558
 • ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557
  กรมธนารักษ์ . 19 มีนาคม 2558
 • คู่มือการติดต่อราชการกรมธนารักษ์
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี . 12 กุมภาพันธ์ 2558
 • คู่มือการติดต่อราชการกรมธนารักษ์
  กรมธนารักษ์ . 12 กุมภาพันธ์ 2558
 • แนวทางปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง
  กรมธนารักษ์ . 30 กันยายน 2557
 • หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ
  กรมธนารักษ์ . 30 กันยายน 2557
 • ประกาศราคากลางของกล้องสำรวจแบบประมวลผล (Total Station)
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี . 16 มกราคม 2557
 • ประกาศราคากลางของกล้องสำรวจแบบประมวลผล (Total Station)
  กรมธนารักษ์ . 16 มกราคม 2557
หมวดหมู่เอกสาร
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม