กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

กฎหมาย/ระเบียบและแนวทางปฏิบัติ

 • คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง
  กรมธนารักษ์ . 7 มกราคม 2557
 • หนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช ๐๐๐๑.๒๖/ว ๐๐๒๕ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๖ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง (สำนักการคลัง)
  กรมธนารักษ์ . 10 ธันวาคม 2556
 • ขายทอดตลาดรถยนต์ไม่ใช้ในราชการ (สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี)
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี . 11 พฤศจิกายน 2556
 • ขายทอดตลาดรถยนต์ไม่ใช้ในราชการ (สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี)
  กรมธนารักษ์ . 11 พฤศจิกายน 2556
 • การกำหนดตัวอย่างประกาศประกวดราคาซื้อและตัวอย่างประกาศประกวดราคาจ้าง และแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดตัวอย่างเอกสารประกวดราคาฯ
  กรมธนารักษ์ . 10 พฤศจิกายน 2556
 • ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
  กรมธนารักษ์ . 20 ตุลาคม 2556
 • ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
  กรมธนารักษ์ . 20 ตุลาคม 2556
 • หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ
  กรมธนารักษ์ . 30 กันยายน 2556
 • แนวทางปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง
  กรมธนารักษ์ . 30 กันยายน 2556
 • ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเช็คเงินประกันซองประกวดราคาฝากธนาคาร
  กรมธนารักษ์ . 28 กันยายน 2549
 • การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
  กรมธนารักษ์ . 27 กันยายน 2549
หมวดหมู่เอกสาร
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม