กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 • การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโครานา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (Covid-19))
  กรมธนารักษ์ . 23 พฤศจิกายน 2563
 • เผยแพร่แผนการจัดจัางติดต้ังชุดบานเกล็ดอาคาร จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  กรมธนารักษ์ . 11 พฤศจิกายน 2563
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  กรมธนารักษ์ . 10 พฤศจิกายน 2563
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2563 ส่วนคลังพัสดุ (กองบริหารการคลัง)
  กรมธนารักษ์ . 9 พฤศจิกายน 2563
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2563 ส่วนพัสดุ 2 (กองบริหารการคลัง)
  กรมธนารักษ์ . 9 พฤศจิกายน 2563
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2563 ส่วนพัสดุ 1 (กองบริหารการคลัง)
  กรมธนารักษ์ . 9 พฤศจิกายน 2563
 • เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  กรมธนารักษ์ . 2 พฤศจิกายน 2563
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  กรมธนารักษ์ . 2 พฤศจิกายน 2563
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  กรมธนารักษ์ . 20 ตุลาคม 2563
 • ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโครานา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)
  กรมธนารักษ์ . 14 ตุลาคม 2563
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  กรมธนารักษ์ . 14 ตุลาคม 2563
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2563 ส่วนคลังพัสดุ (กองบริหารการคลัง)
  กรมธนารักษ์ . 9 ตุลาคม 2563
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2563 ส่วนพัสดุ 2 (กองบริหารการคลัง)
  กรมธนารักษ์ . 9 ตุลาคม 2563
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2563 ส่วนพัสดุ 1 (กองบริหารการคลัง)
  กรมธนารักษ์ . 9 ตุลาคม 2563
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  กรมธนารักษ์ . 30 กันยายน 2563
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  กรมธนารักษ์ . 24 กันยายน 2563
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  กรมธนารักษ์ . 23 กันยายน 2563
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  กรมธนารักษ์ . 21 กันยายน 2563
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  กรมธนารักษ์ . 11 กันยายน 2563
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  กรมธนารักษ์ . 9 กันยายน 2563
หมวดหมู่เอกสาร
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม