กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2564
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ . 8 ตุลาคม 2564
 • ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา . 8 ตุลาคม 2564
 • การประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (Covid-19))
  กรมธนารักษ์ . 7 ตุลาคม 2564
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2564 ส่วนคลังพัสดุ (กองบริหารการคลัง)
  กรมธนารักษ์ . 5 ตุลาคม 2564
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2564 ส่วนพัสดุ 2 (กองบริหารการคลัง)
  กรมธนารักษ์ . 5 ตุลาคม 2564
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2564 ส่วนพัสดุ 1 (กองบริหารการคลัง)
  กรมธนารักษ์ . 5 ตุลาคม 2564
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (P64100005578)
  กรมธนารักษ์ . 4 ตุลาคม 2564
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่ เรื่องแผนแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่ . 1 ตุลาคม 2564
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - (M64090044471)
  กรมธนารักษ์ . 28 กันยายน 2564
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - (M6409003952)
  กรมธนารักษ์ . 22 กันยายน 2564
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - (M64090029124)
  กรมธนารักษ์ . 20 กันยายน 2564
 • การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (Covid - 19))
  กรมธนารักษ์ . 15 กันยายน 2564
 • สรุปผลการพิจารณาการจัดจ้างเหมาบริการเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้า ยี่ห้อ APC รุ่น SURTD3000XLI โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร . 14 กันยายน 2564
 • สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร . 14 กันยายน 2564
 • สรุปผลการพิจารณาการจัดจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร . 14 กันยายน 2564
 • สรปผลการพิจารณาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร . 14 กันยายน 2564
 • สรุปผลการพิจารณาการจัดจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงแนวรั้วบริเวณบ้านพักข้าราชการ/พื้นที่ภายนอกของอาคารบ้านพักข้าราชการและโรงเก็บพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร . 14 กันยายน 2564
 • ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร . 14 กันยายน 2564
 • สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อตลับหมึก INK LC-3617 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร . 14 กันยายน 2564
 • สรุปผลการพิจารณาการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร . 14 กันยายน 2564
หมวดหมู่เอกสาร
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม