กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาดูแลชุดทำน้ำ DI จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  กรมธนารักษ์ . 23 สิงหาคม 2564
 • ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564)
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา . 20 สิงหาคม 2564
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่ เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่ . 20 สิงหาคม 2564
 • การประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (Covid-19))
  กรมธนารักษ์ . 20 สิงหาคม 2564
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่ . 17 สิงหาคม 2564
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2564 ส่วนคลังพัสดุ (กองบริหารการคลัง)
  กรมธนารักษ์ . 10 สิงหาคม 2564
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2564 ส่วนพัสดุ 2 (กองบริหารการคลัง)
  กรมธนารักษ์ . 10 สิงหาคม 2564
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2564 ส่วนพัสดุ 1 (กองบริหารการคลัง)
  กรมธนารักษ์ . 10 สิงหาคม 2564
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารกรมธนารักษ์ฯ , จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารพักอาศัย ค.ส.ล. 7 ชั้น , จ้างเหมาทำความสะอาดกรมธนารักษ์ฯ และ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ รวม 42 เครื่องฯ
  กรมธนารักษ์ . 2 สิงหาคม 2564
 • การประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (Covid-19))
  กรมธนารักษ์ . 30 กรกฎาคม 2564
 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส3 ปี2564
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง . 22 กรกฎาคม 2564
 • เผยแพร่แผนการจัดจ้างงานซ่อมแซมระบบกันซึมหลังคาดาดฟ้าและซ่อมแซมรอยต่อแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิท อาคารกองบริหารเงินตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  กรมธนารักษ์ . 22 กรกฎาคม 2564
 • ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 2019 (Coronavirus Disease 2019 (Covid-19))
  กรมธนารักษ์ . 19 กรกฎาคม 2564
 • เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - การเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน
  กรมธนารักษ์ . 14 กรกฎาคม 2564
 • การประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (Covid-19))
  กรมธนารักษ์ . 13 กรกฎาคม 2564
 • ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (Covid-19))
  กรมธนารักษ์ . 9 กรกฎาคม 2564
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2564 ส่วนคลังพัสดุ (กองบริหารการคลัง)
  กรมธนารักษ์ . 8 กรกฎาคม 2564
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2564 ส่วนพัสดุ 2 (กองบริหารการคลัง)
  กรมธนารักษ์ . 8 กรกฎาคม 2564
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2564 ส่วนพัสดุ 1 (กองบริหารการคลัง)
  กรมธนารักษ์ . 8 กรกฎาคม 2564
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - โครงการจัดหาระบบ Single Sign On ทดแทนของเดิม , โครงการจัดหาระบบประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลฯ , โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งจอภาพแสดงผลแบบ Smartboard พร้อมอุปกรณ์ (เพิ่มเติม)
  กรมธนารักษ์ . 7 กรกฎาคม 2564
หมวดหมู่เอกสาร
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม