กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 • เช่ารถยนต์ส่วนกลางของกรมธนารักษ์ จำนวน 2 รายการ (ตั้งวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 รวม 60 เดือน)
  23 พฤศจิกายน 2563
 • จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ระบบ call center ของกรมธนารักษ์
  17 พฤศจิกายน 2563
 • การจัดจัางติดต้ังชุดบานเกล็ดอาคาร จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  16 พฤศจิกายน 2563
 • เครื่องหาพิกัดจากสัญญาณดาวเทียม GNSS จำนวน 77 ชุด
  11 พฤศจิกายน 2563
 • จ้างเหมาซ่อมระบบน้ำหล่อเย็นสำหรับเตาหลอมโลหะทั่วไป ความสามารถในการหลอมไม่น้อยกว่า 200 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ยี่ห้อ Wertli จำนวน 1 ชุด
  11 พฤศจิกายน 2563
 • จ้างเหมาทำสายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จำนวน 2 รายการ
  2 พฤศจิกายน 2563
 • โครงการจัดทำระบบศูนย์สั่งการและปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือการประเมินราคาทรัพย์สินทั้งประเทศให้อยู่มาตรฐานเดียวกันผ่านระบบคอมพิวเตอร์ (War Room Center)
  30 ตุลาคม 2563
 • โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศเพื่อรองรับ พรบ. ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562
  30 ตุลาคม 2563
 • โครงการทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
  27 ตุลาคม 2563
 • จ้างเหมาทำความสะอาด อาคารกองบริหารเงินตรา รังสิต หน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ กองบริหารเงินตรา ถนนจักรพงษ์ และอาคารพักอาศัยข้าราชการกองบริหารเงินตรา ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
  22 ตุลาคม 2563
 • การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารของกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระยะเวลา 10 เดือน (1 ธันวาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)
  22 ตุลาคม 2563
 • เช่าเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอลระบบมัลติฟังก์ชั่น จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระยะเวลา 10 เดือน
  21 ตุลาคม 2563
 • จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารกรมธนารักษ์ อาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์ อาคารอเนกประสงค์ และอาคารจำหน่วยจ่ายแลกเหรียญ (ในบริเวณกระทรวงการคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ธันวาคม 2563 - กันยายน 2564)
  20 ตุลาคม 2563
 • จ้างเหมาขนย้ายเหรียญกษาปณ์
  6 ตุลาคม 2563
 • จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารพักอาศัย 7 ชัน 62 ยูนิต บนพื้นที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท.2593 ซอยอินทรามาระ 23 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  24 กันยายน 2563
 • จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารพักอาศัย 7 ชั้น 62 ยูนิต และบริเวณโดยรอบบนพื้นที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท.2564 ซอยอินทรามาระ 23 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 รวมระยะเวลา 12 เดือน
  24 กันยายน 2563
 • จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารกรมธนารักษ์ อาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์ อาคารอเนกประสงค์ และอาคารหน่วยจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ (ภายในบริเวณกระทรวงการคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 พฤศจิกายน 2563)
  24 กันยายน 2563
 • จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ของตู้สาขาโทรศัพท์และระบบตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ (Automatic telephone answering system) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  24 กันยายน 2563
 • จ้างเหมาทาความสะอาดกองกษาปณ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564) รวมระยะเวลา 11 เดือน
  23 กันยายน 2563
 • โครงการระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (หนังสือสำคัญสำหรับที่ราชพัสดุการบริหารงานพัสดุการบริหารงานด้านกฎหมาย), ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์, ระบบเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง
  23 กันยายน 2563
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม