กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 • สอบราคาซื้อเครื่องพ่นทรายแห้ง จำนวน 1 เครื่อง (20 ธันวาคม 2556)
  20 ธันวาคม 2556
 • จ้างเหมาทำเข็มกลัดสตรีติดแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จำนวน 30,000 อัน (20 ธันวาคม 2556)
  20 ธันวาคม 2556
 • ประกวดราคาซื้อเงินบริสุทธิ์ไม่ต่ำกว่า 99.9% จำนวน 10,000 กิโลกรัม (20 ธันวาคม 2556)
  20 ธันวาคม 2556
 • จ้างเหมาทำกล่องบรรจุเหรียญที่ระลึก 80 ปี แห่งการสถาปนานามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 2 รายการ (20 ธันวาคม 2556)
  20 ธันวาคม 2556
 • จ้างเหมาจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารระดับกลาง สำหรับข้าราชการกรมธนารักษ์ที่ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน (20 ธันวาคม 2556)
  20 ธันวาคม 2556
 • จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน (บบส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (20 ธันวาคม 2556)
  20 ธันวาคม 2556
 • จ้างเหมาจัดโครงการอบรมทางวิชาการหลักสูตร "การศึกษาข้อกฎหมายผังเมืองที่มีผลกระทบต่อการประเมินราคาทรัพย์สิน" โดยวิธีพิเศษ (20 ธันวาคม 2556)
  20 ธันวาคม 2556
 • จ้างเหมาดูแลแลและบำรุงรักษาภูมิทัศน์โดยรอบอาคารกรมธนารักษ์ (19 ธันวาคม 2556)
  19 ธันวาคม 2556
 • จ้างเหมาทำถุงใยสังเคราะห์บรรจุเหรียญกษาปณ์ รวม 2 รายการ (19 ธันวาคม 2556)
  19 ธันวาคม 2556
 • จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ (Application และ Software Tooks) โครงการระบบงานบริหารกลางจำหน่าย สินค้าคงคลัง และระบบบัญชีเงินทุนหมุนเวียน (TPOS) ประจำปีงบประมาณ 2557 (19 ธันวาคม 2556)
  19 ธันวาคม 2556
 • จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ (เฉพาะฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ระบบที่ทำงานร่วมกับฮาร์ดแวร์) ประจำปีงบประมาณ 2557 (19 ธันวาคม 2556)
  19 ธันวาคม 2556
 • จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ (Application และ Software Tooks) โครงการระบบจัดเก็บอิเล็กทรอนิกส์ (หนังสือสำคัญสำหรับที่ราชพัสดุการบริหารงานพัสดุการบริหารงานด้านกฎหมาย) ประจำปีงบประมาณ 2557 (19 ธันวาคม 2556)
  19 ธันวาคม 2556
 • จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ (Application และ Software Tooks) โครงการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ส่วนขยาย (ระบบหลัก) ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยวิธีพิเศษ (19 ธันวาคม 2556)
  19 ธันวาคม 2556
 • จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ (Application และ Software Tooks) โครงการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ส่วนขยาย (ระบบหลัก) ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยวิธีพิเศษ (19 ธันวาคม 2556)
  19 ธันวาคม 2556
 • จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ (Application และ Software Tooks) โครงการติดตั้งเพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ 2557 (19 ธันวาคม 2556)
  19 ธันวาคม 2556
 • จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ (Application และ Software Tooks) โครงการระบบบริการผู้เช่าและผู้ใช้ที่ราชพัสดุผ่านเว็บไซต์ (19 ธันวาคม 2556)
  19 ธันวาคม 2556
 • จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ (Application และ Software Tooks) ประจำปีงบประมาณ 2557 (19 ธันวาคม 2556)
  19 ธันวาคม 2556
 • การจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ ตามโครงการปรับปรุงศูนย์สารสนเทศ กรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ 2556 (19 ธันวาคม 2556)
  19 ธันวาคม 2556
 • การเช่าบริการเครือข่าย Internet พร้อมวงจรสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2557 (19 ธันวาคม 2556)
  19 ธันวาคม 2556
 • จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค อาคารกรมธนารักษ์ อาคาร 72 ปี และอาคารเอนกประสงค์ จำนวน 3 ระบบ (19 ธันวาคม 2556)
  19 ธันวาคม 2556
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม