กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

ประกาศร่าง TOR

 • เผยแพร่ราคากลาง พร้อมร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร . 23 พฤศจิกายน 2563
 • ประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง กรมธนารักษ์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
  กรมธนารักษ์ . 23 พฤศจิกายน 2563
 • ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ระบบ call center ของกรมธนารักษ์ ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  กรมธนารักษ์ . 17 พฤศจิกายน 2563
 • ร่างประกวดราคาจ้างติดต้ังชุดบานเกล็ดอาคาร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  กรมธนารักษ์ . 16 พฤศจิกายน 2563
 • ประกาศ เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี . 11 พฤศจิกายน 2563
 • ประกวดราคาจ้างซ่อมระบบน้ำหล่อเย็นสำหรับเตาหลอมโลหะทั่วไป ความสามารถในการหลอมไม่น้อยกว่า 200 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ยี่ห้อ Wertli จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
  กรมธนารักษ์ . 11 พฤศจิกายน 2563
 • ประกวดราคาซื้อเครื่องหาพิกัดจากสัญญาณดาวเทียม GNSS จำนวน 77 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e – bidding)
  กรมธนารักษ์ . 11 พฤศจิกายน 2563
 • ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ร่างประกวดและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานฯ ค.ส.ล. 3 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่ . 2 พฤศจิกายน 2563
 • ประกวดราคาซื้อโครงการจัดทำระบบศูนย์สั่งการและปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือการประเมินราคาทรัพย์สินทั้งประเทศให้อยู่มาตรฐานเดียวกันผ่านระบบคอมพิวเตอร์ (War Room Center) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  กรมธนารักษ์ . 30 ตุลาคม 2563
 • ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศเพื่อรองรับ พรบ.ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  กรมธนารักษ์ . 30 ตุลาคม 2563
 • ประกวดราคาซื้อโครงการทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e – bidding )
  กรมธนารักษ์ . 27 ตุลาคม 2563
 • ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารของกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระยะเวลา 10 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  กรมธนารักษ์ . 22 ตุลาคม 2563
 • ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารกองบริหารเงินตรา รังสิต หน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ กองบริหารเงินตรา ถนนจักรพงษ์ และอาคารพักอาศัยข้าราชการกองบริหารเงินตรา ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระยะเวลา 10 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  กรมธนารักษ์ . 22 ตุลาคม 2563
 • ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอลระบบมัลติฟังก์ชั่น จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
  กรมธนารักษ์ . 21 ตุลาคม 2563
 • ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารกรมธนารักษ์ อาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์ อาคารอเนกประสงค์ และอาคารจำหน่วยจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ (ในบริเวณกระทรวงการคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  กรมธนารักษ์ . 20 ตุลาคม 2563
 • ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ . 14 ตุลาคม 2563
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง(รถตู้) เพื่อทดแทนคันเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช . 25 กันยายน 2563
 • ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (รถตู้) เพื่อทดแทนคันเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช . 24 กันยายน 2563
 • ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานฯ ค.ส.ล. 3 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่ . 23 กันยายน 2563
 • ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดกองกษาปณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
  กรมธนารักษ์ . 23 กันยายน 2563
หมวดหมู่เอกสาร
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม