กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

ภารกิจ

สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 1. ดําเนินการเกี่ยวกับการกําหนดราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอื่น ตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง และเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาในการกําหนดราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 2. ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
 3. ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานการประเมินราคาของอสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

วิสัยทัศน์

ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ (Artificial Intelligence Technologies)

ประเด็นยุทธศาสตร์

 1. บริหารจัดการข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ (Big Data)
 2. ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาช่วยวิเคราะห์ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์
 3. มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ทั่วประเทศที่เชื่อมโยงได้รวดเร็วและเป็นปัจจุบัน

เป้าประสงค์

ศูนย์บริหารจัดการราคาประเมินทรัพย์สินแห่งชาติ

ระยะเวลาการประกาศใช้บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์

การประกาศใช้บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด แต่ละคราวให้ใช้ได้ไม่เกินสี่ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศใช้ ในกรณีที่ปรากฏว่าราคาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ตามปกติ ในตลาดมีความแตกต่างจากราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ได้ประกาศไว้มากพอสมควร สามารถปรับปรุงแก้ไขราคาประเมินทุนทรัพย์ก่อนครบ 4 ปี หรือในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม อาจขยายเวลาการใช้บัญชีฯ ที่ประกาศใช้ครบ 4 ปี ออกไปไม่เกินคราวละหนึ่งปี

กระบวนการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์

 1. จัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์
 2. สำรวจข้อมูลภาคสนาม
 3. วิเคราะห์ข้อมูล และประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์
 4. นำเสนอราคาประเมินต่อคณะอนุกรรมการประจำจังหวัด คณะอนุกรรมการประจำจังหวัดสำหรับกรุงเทพมหานคร กำหนดราคาประเมินฯ และนำเสนอคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์พิจารณาให้ความเห็นชอบ
 5. ประกาศใช้บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์อสังหาริมทรัพย์

กองประเมินราคาทรัพย์สิน โทร : 0 2142 2413 Email : pvb@treasury.go.th

6 ธันวาคม 2561 | เข้าชม 9284 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม