กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่

นายถาวร บุญพุฒ
Mr.Thaworn Boonput
ธนารักษ์พื้นที่กระบี่
นายนิพล อนุราช
Mr.Nipon Anurach
ธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี
นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ
Ms.Kannika Ratchadamart
ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
นายศรวิษฐ์ แสงนวล
-
ธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร
นายสุรทิน กรีดำรงศักดิ์
Mr.Suratin Greedumrongsak
ธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น
นางสาวชุติมา ไตรมาศ
-
ธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี
นายกรจักร ชูทิพย์
Mr.Kornjak Chutip
ธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา
นายเกริกชัย พรหมดวง
Mr.kreakchai phromduang
ธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี
นายสามารถ เมืองเงิน
Mr.Samart Muangngoen
ธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท
นางสาวชีรกัญญา หวังเจริญรุ่ง
-
ธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ
นายคงศักดิ์ พรพนาวรรณ
Mr.Kongsak Pornpanavan
ธนารักษ์พื้นที่ชุมพร
นางสาวจันทร์สม เป็นตาธรรม
Ms.Chansom Pentatham
ธนารักษ์พื้นที่เชียงราย
นายอรรถพล คนเพียร
-
ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
นายอาดุลย์ จูเมฆา
-
ธนารักษ์พื้นที่ตรัง
นายยรรยง ไชยรัตน์ทอง
-
ธนารักษ์พื้นที่ตราด
นายสายัญ โชติกรณ์
Mr.Sayan Chotikorn
ธนารักษ์พื้นที่ตาก
นางสาวสิริฉัตร ภู่ภักดี
Ms.Sirichat Poopakdee
ธนารักษ์พื้นที่นครนายก
นางอารี งามศิริอุดม
Mrs.AREE NGAMSIRI-UDOM
ธนารักษ์พื้นที่นครปฐม
นางสาวสิริวลี สังขวิเชียร
Ms.Siriwalee Sangkhawichean
ธนารักษ์พื้นที่นครพนม
นางปุญชรัสมิ์ สินศักดิ์ชัย
Mrs.Pooncharat Sinsakchai
ธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา
.นายปัญญา ชายเกตุ
Mr.Panya Chaiket
ธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช
นายวรท พยัคฆ์ขาม
Mr.Varot Payakkam
ธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์
นายอัฐวุฒิ สพันธุพงษ์
Mr.Attavut Spuntupongse
ธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี
นายปรวีร์ พันธนียะ
Mr.Porawee Phantaneeya
ธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส
นายทรงพล ทรัพย์วัฒนากุล
Mr.Songpon Sapwatanagul
ธนารักษ์พื้นที่น่าน
นายเอกลักษณ์ เฉลิมชีพ
Mr.Akekalak Chalermcheep
ธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ
นายกฤติน มังคะลี
Mr.Krittin Mangkalee
ธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์
นายสมจิตร์ ทองบริสุทธิ์
Mr.Somjit Tongborisut
ธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี
นายพัชรพล สุพล
Mr.Patcharapol Supol
ธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์
นางสาวนรนุช เดชพิชัย
Miss Noranuch Dechphichai
ธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี
ว่าที่ร้อยตรี วิภาค ทองดี
Mr. Viphark Thongdee
ธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี
นายกฤษดา ระวีเผ่าพงษ์
Mr.Kritsada Raveepowpong
ธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา
นายอดิศักดิ์ คงสะอาด
Mr.Adisak Kongsa-ard
ธนารักษ์พื้นที่พังงา
นางสุนันทา สกุลสันติ์
Mrs. Sunanta Sakulsan
ธนารักษ์พื้นที่พัทลุง
นายเอกฤทธิ์ อำพันพงษ์
Mr.Ekgarit Ampunpong
ธนารักษ์พื้นที่พิจิตร
นายสุรัตน์ นุ้ยป้อม
Mr.Surat Nuipom
ธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก
นางสาวณัฐชานันท์ อภิรักษ์ธนกุล
Ms.Natchanan Aphirakthanakul
ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี
นายจักรพงศ์ นิลไพรัช
ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์
นางสาวทัศนีย์ หมู่เกลี้ยง
Ms.Thasanee Mooklieng
ธนารักษ์พื้นที่แพร่
นางสาวเพ็ญนิภา คำภู่
Ms.Pennipa Kumpu
ธนารักษ์พื้นที่พะเยา
นายไอศูรย์ สุธรรมเทวกุล
Mr.Aisoon Suthamatawakul
ธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต
นางกิ่งแก้ว พงษ์พาณิชย์
Mrs.Kingkaew Pongpanich
ธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม
ว่าที่ร้อยเอกพรเทพ เลิศปัญญาอาวุธ
ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
นางปิยพรรณ สุขสมบัติ
Mrs. Piyaphan Suksumbat
ธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน
นายสาธิต บุญแล
Mr.Satid Boonlae
ธนารักษ์พื้นที่ยะลา
นางสาวกัญจน์ชญา เทวภักดิ์
Ms.Kanchaya Thavapuck
ธนารักษ์พื้นที่ยโสธร
นายสมพร เฟื่องกฤษฎา
Mr.Somporn Fueangkritsada
ธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด
นางสาวนนทิกาญจน์ สมบัติทิพย์
ธนารักษ์พื้นที่ระนอง
นางสาวพินสิริ เพียรธันยการกุล
Ms.Pinsiri Pientanyakankul
ธนารักษ์พื้นที่ระยอง
พันจ่าโทนิพนธ์ เลิศล้ำ
Mr.Nipon Lertlum
ธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี
นายพรชัย พงษ์ภู่
Mr.Pornchai Phongphoo
ธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี
นางสาวจารุวรรณ สิริสว่างเมฆ
Ms.Jaruwan Sirisawangmek
ธนารักษ์พื้นที่ลำปาง
นางสาวจีริสุดา ลาภจิตร
MissJeerisuda Lapjitr
ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน
นายพิทักษ์ เหลือมพล
Mr.Pitak Luampon
ธนารักษ์พื้นที่เลย
นายปัณณธร ขุนสอาดศรี
Mr.Phannatorn Khunsaadsri
ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ
นางสาวกัญญา ไชยพิมูล
MissKanya Chaipimool
ธนารักษ์พื้นที่สกลนคร
นางสาวสมใจ สาริกะพันธ์
MissSomjai Sarikaphan
ธนารักษ์พื้นที่สงขลา
นางสาวกุสุมา สังข์เสน
Ms.Kusuma Sangsen
ธนารักษ์พื้นที่สตูล
นางสาวกาญจนา กิจชนะพานิชย์
Ms.Kanjana Kitchanapanich
ธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ
นางอมรรัตน์ ชมสุวรรณ
.
ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม
นางสาวพัณพิณกัญจน์ ศกุนตะมาลิก
MissPanpinkan Sakuntamalik
ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร
นายชรินทร เข็มราช
Mr.Charintorn Khemrach
ธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว
นางสาวศุลีพร เพิ่มพูล
MissSuleeporn Permpool
ธนารักษ์พื้นที่สระบุรี
นางไพบูลย์ พจนรุ่งวกุล
Mrs.Phaiboon Potchanarungvakul
ธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี
นางสาวพิชามญชุ์ บุญเกตุ
Miss Phichamon Boonket
ธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย
นางยุพิน จงจัดกลาง
Mrs.Yupin Chongchadklang
ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี
นายนิวัฒน์ นันทคีรี
Mr.NIWAT NANTHAKERE
ธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี
นายเฉลย วงษ์บัณฑิตย์
Mr.Chaloei Wongbandit
ธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์
นางพวงพกา ร้อยพรมมา
Mrs.Poungpaga Roypromma
ธนารักษ์พื้นที่หนองคาย
ว่าที่ร้อยตรีวาสิทธิ์ นนทสิน
Mr.Wasit Nontasin
ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู
นางวรินทรา มีชูวาศ
Mrs.Varintra Meechuvad
ธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง
นายวินัย อนันตวรางกูล
Mr.Winai Anantavarangkool
ธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี
นางเมธาวี ท้วมจันทร์
Mrs.Methawee Tuamjun
ธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี
นายเตชวิทย์ ทุ้ยแป
Mr.Techawit Tuipae
ธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
นายนเรศ สังขินท์
Mr.Nared Sungkhin
ธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี
นายไสว สะอาด
Mr.Sawai Sa-ard
ธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม