กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่

นายอาดุลย์ จูเมฆา
Mr.Ardoon Joomeka
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่
นายสุรัตน์ นุ้ยป้อม
Mr.Surat Nuipom
ธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี
ว่าง
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
ว่าง
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร
นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ
MissBenjarat Ratchadamat
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น
นางสาวพินสิริ เพียรธันยการกุล
MissPinsiri Pientanyakankul
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี
นางธมลวรรณ รัตติรุจิเศวต
Mrs.Thamonwan Rattirujisawet
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา
นายพรชัย พงษ์ภู่
Mr.Pornchai Phongphoo
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี
นางวัชรีย์ รวีกานต์
Mrs.Watcharee Raweekarn
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท
นางเนาวรัตน์ บุญวรรณโณ
Mrs.Naowarat Boonwanno
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ
นายถกล ย่องหิ้น
Mr.takon yonghin
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร
นายมนตรี บุญญาพงษ์พันธ์
Mr.Montree Boonyapongphun
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย
นายอรรถพล คนเพียร
Mr.Auttaphon Konpien
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
นางสาวเสาวคนธ์ หนูทอง
MissSawvakon Nuthong
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง
นางสาวทรรศน์พรรณ เจริญกิจ
MissThassapan Charoenkit
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด
นายเตชวิทย์ ทุ้ยแป
Mr.Techawit Tuipae
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก
นายทิติพงษ์ ภู่เกษมวรางกูร
Mr.Tithiphong Pukasemvarangkoon
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก
นายมนัส ใจสอาด
Mr.Manas Jaisa-ard
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม
นายธนพร พรหมพันธุ์
Mr.Tanaporn Prompun
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนม
นายศุภชัย ตั้งวัฒนากร
Mr.Supachai Tangwattanakorn
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา
นายธีรพงค์ สุขช่วย
Mr.Thirapong Sukchuy
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช
นายวิรัช เกตุนวม
Mr.VIRAT KETNUAM
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์
นายอังกูร บัวศรี
Mr.Angkul Buasri
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี
นายสามารถ เมืองเงิน
Mr.Samart Muangngean
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส
นายรังษี นาหิรัญ
Mr.Rangsri Nahirun
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน
นางประพิมภรณ์ ตันเจริญ
Mrs.Prapimporn Tancharoen
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ
ว่าง
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์
นายสมจิตร์ ทองบริสุทธิ์
Mr.Somjit Tongborisut
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี
นายศุภโชค บัวทอง
Mr.Suppachok Buathong
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์
นางสาวนฤภร มุขแจ้ง
MissNarouporn Mookjang
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี
นายวาสิทธิ์ นนทสิน
Mr.Wasit Nontasin
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี
นางวิสากร สุขช่วย
Mrs.Visakorn Sukchuy
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา
นายถาวร บุญพุฒ
Mr.Thaworn Boonput
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา
นางสาวพัชรินทร์ ทิพยพลาติกุล
MissPatcharine Tippayapalatikul
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง
นายนิพนธ์ เลิศล้ำ
Mr.Nipon Lertlum
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร
นายสุรัตน์ หอมทวี
Mr.Surat Homtavee
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก
นางสาวขนิษฐา สมหวัง
MissKANIDTHA SOMWUNG
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี
นายวิสาล ทาจวง
Mr.Visan Tajougn
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์
นายสำเริง งามวงศ์
Mr.Samroeng Ngamwong
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่
นายสุนทร คำยวง
Mr.Soonthon Kamyoung
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
นางปรีดา ทวีวงษ์
Mrs.Preeda Thaweewong
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต
ว่าง
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม
นางสาวกัญญา ไชยพิมูล
MissKanya Chaipimool
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
นางสาวจันทร์สม เป็นตาธรรม
MissChansom Pentatham
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน
นายสาธิต บุญแล
นายสาธิต บุญแล
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา
ว่าง
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร
นายสมชาย จิรัตติกานนท์
Mr.Somchay Jirattikhanon
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด
นายเชษฐา กาญจนไพบูลย์
Mr.Chetta Kanjanapibool
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง
นางอารี งามศิริอุดม
Mrs.AREE NGAMSIRI-UDOM
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง
นายนิพล อนุราช
Mr.Nipon Anurach
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี
นางสาวรุ่งรัตน์ คุ้มทรัพย์
MissRungrat Kumsup
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี
นางกนิษฐา ทะมา
Mrs.Kanidtha Tama
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง
นางสาวจารุวรรณ สิริสว่างเมฆ
MissJaruwan Sirisawangmek
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน
นางสาววิชาดา จุ่นบุญ
MissVichada Junbun
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย
นายไสว สะอาด
Mr.Sawai Sa-ard
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ
ว่าง
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร
นายนิวัฒน์ นันทคีรี
Mr.NIWAT NANTHAKERE
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา
นางสุนันทา สกุลสันติ์
Mrs.Sunanta Sakulsan
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล
นายปั้น เปล่งผิว
นายปั้น เปล่งผิว
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ
นางสาวศุลีพร เพิ่มพูล
MissSuleeporn Permpool
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม
นางสาวสมใจ สาริกะพันธ์
MissSomjai Sarikaphan
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร
ว่าง
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว
นายนวพงษ์ ฟองสุวรรณ
Mr.Navapong Fongsuvun
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี
นางสาวนรนุช เดชพิชัย
นางสาวนรนุช เดชพิชัย
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี
นายกฤษดา ระวีเผ่าพงษ์
Mr.Kritsada Raveepowpong
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย
นางยุพิน จงจัดกลาง
Mrs.Yupin Chongchadklang
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี
นายจงภัก ใจดี
Mr.Jongphak Jaidee
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี
นางปุญชรัสมิ์ สินศักดิ์ชัย
Mrs.Pooncharat Sinsakchai
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์
นายเกริกชัย พรหมดวง
Mr.kreakchai phromduang
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย
ว่าง
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู
นางอรทัย จงเจริญ
Mrs.Orathai Chongcharoen
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง
นายสุชาติ ชัยจิตร์
Mr.Suchat Chaijit
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี
นางไพบูลย์ พจนรุ่งวกุล
Mrs.PHAIBOON POTCHANARUNGVAKUL
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี
นายสายัญ โชติกรณ์
Mr.Sayan Chotikorn
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
นายไพโรจน์ คุ้มทรง
Mr.Pairoje Kumsong
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี
นางสาวพัณพิณกัญจน์ ศกุนตะมาลิก
MissPanpinkan Sakuntamalik
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม