กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่

นายทรงพล ทรัพย์วัฒนากุล
Mr.Songpon Sapwatanagul
ธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ
นายอาดุลย์ จูเมฆา
Mr.Ardoon Joomeka
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่
พันจ่าโทนิพนธ์ เลิศล้ำ
Mr.Nipon Lertlum
ธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี
นายไสว สะอาด
Mr.Sawai Sa-ard
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
นายสามารถ เมืองเงิน
Mr.Samart Muangngoen
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร
นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ
Ms.Benjarat Ratchadamat
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น
นางสาวพินสิริ เพียรธันยการกุล
MissPinsiri Pientanyakankul
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี
นายพรชัย พงษ์ภู่
Mr.Pornchai Phongphoo
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา
นายเกริกชัย พรหมดวง
Mr.kreakchai phromduang
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี
นางไพบูลย์ พจนรุ่งวกุล
Mrs.Phaiboon Potchanrungvakul
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท
นายธนิต กฤษณะ
Mr. Tanit Kitsana
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ
นายถกล ย่องหิ้น
Mr.takon yonghin
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร
นายอรรถพล คนเพียร
Mr.Auttaphon Konpien
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย
นายสมเกียรติ บุญทัน
Mr.Somkiat Boontun
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
นายมนตรี จันทร์เพ็ญ
Mr.Montree Janpen
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง
นางสาวชุติมา ไตรมาศ
MissChutima Traimas
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด
นายสุรัตน์ นุ้ยป้อม
Mr.Surat Nuipom
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก
นางเนาวรัตน์ บุญวรรณโณ
Mrs.Naowarat Boonwanno
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก
นางอารี งามศิริอุดม
Mrs.AREE NGAMSIRI-UDOM
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม
นายสมพร เฟื่องกฤษฎา
Mr.Somporn Fueangkritsada
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนม
นางปุญชรัสมิ์ สินศักดิ์ชัย
Mrs.Pooncharat Sinsakchai
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา
นายนิวัฒน์ นันทคีรี
Mr.NIWAT NANTHAKERE
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช
ดร.สุรทิน กรีดำรงศักดิ์
Dr.Suratin Greedumrongsak
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์
นายอัฐวุฒิ สพันธุพงษ์
Mr.Attavut Spuntupongse
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี
นายเฉลย วงษ์บัณฑิตย์
Mr.Chaloei Wongbandit
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส
นางอรทัย จงเจริญ
Mrs.Orathai Chongcharoen
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน
นายทรงพล ทรัพย์วัฒนากุล
Mr.Songpon Sapwatanagul
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ
นางประพิมภรณ์ ตันเจริญ
Mrs.Prapimporn Tancharoen
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์
นายสมจิตร์ ทองบริสุทธิ์
Mr.Somjit Tongborisut
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี
นายเชษฐา กาญจนไพบูลย์
Mr.Chetta Kanjanapibool
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์
นางสาวนรนุช เดชพิชัย
Miss Noranuch Dechphichai
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี
.นายปัญญา ชายเกตุ
Mr.Panya Chaiket
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี
นางวิสากร สุขช่วย
Mrs.Visakorn Sukchuy
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา
นายถาวร บุญพุฒ
Mr.Thaworn Boonput
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา
นางสุนันทา สกุลสันติ์
Mrs. Sunanta Sakulsan
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง
นายเตชวิทย์ ทุ้ยแป
Mr.Techawit Tuipae
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร
นายสุรัตน์ หอมทวี
Mr.Surat Homtavee
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก
นางสาวขนิษฐา สมหวัง
MissKANIDTHA SOMWUNG
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี
นายวิสาล ทาจวง
Mr.Visan Tajougn
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์
นางสาวจันทร์สม เป็นตาธรรม
MissChansom Pentatham
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่
นางสาวจารุวรรณ สิริสว่างเมฆ
MissJaruwan Sirisawangmek
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
นางปรีดา ทวีวงษ์
Mrs.Preeda Thaweewong
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต
นางกิ่งแก้ว พงษ์พาณิชย์
Mrs.Kingkaew Pongpanich
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม
นางสาวกรรณิการ์ รัชฏามาศ.
.MissKannika Ratchadamart
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
.นางสาวเบญจพรรณ รัตนวิฬาร์
.MissBenjapun Rattanawila
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน
นายสาธิต บุญแล
Mr.Satid Boonlae
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา
นายณรงค์ศักดิ์ มะลิบัวดอกแก้ว
Mr.Narongsak Malibuadokkaew
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร
นายสมพร เฟื่องกฤษฎา
Mr.Somporn Fueangkritsada
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด
นางจำปี บุญส่ง
Mrs.Jampee Boonsong
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง
นางเอื้องทิพย์ จงพัฒนะสินสุข
Mrs. Uengthip Jongpattanasinsuk
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง
นายนิพล อนุราช
Mr.Nipon Anurach
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี
นางสาวรุ่งรัตน์ คุ้มทรัพย์
MissRungrat Kumsup
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี
ว่าง
-
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง
.นางสาวจีริสุดา ลาภจิตร
.MissJeerisuda Lapjitr
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน
ว่าง
null
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย
นายไสว สะอาด
Mr.Sawai Sa-ard
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ
นางจำปี บุญส่ง
Mrs.Jampee Boonsong
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร
นางสาวสมใจ สาริกะพันธ์
MissSomjai Sarikaphan
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา
.นายกรจักร ชูทิพย์
.Mr.Kornjak Chutip
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล
นางธมลวรรณ รัตติรุจิเศวต
Mrs.Thamonwan Rattirujisawet
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ
.นางอมรรัตน์ ชมสุวรรณ
.
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม
นางสาว พัณพิณกัญจน์ ศกุนตะมาลิก
Miss Panpinkan Sakuntamalik
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร
นายกฤษดา ระวีเผ่าพงษ์
Mr.Kritsada Raveepowpong
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว
นางสาวศุลีพร เพิ่มพูล
MissSuleeporn Permpool
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี
.นางธาราพร สิงหพันธุ์ มหิทธาฟองกุล
.Mrs.Taraporn Singhaphan Mahittafongkul
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี
นางสาวพิชามญชุ์ บุญเกตุ
Miss Phichamon Boonket
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย
นางยุพิน จงจัดกลาง
Mrs.Yupin Chongchadklang
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี
นายศุภโชค บัวทอง
Mr.Suppachok Buathong
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี
นายวาสิทธิ์ นนทสิน
Mr.Wasit Nontasin
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์
นายพูลศักดิ์ ขำมะโน
Mr.Phoolsak Kammano
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย
นางสาวกัญญา ไชยพิมูล
MissKanya Chaipimool
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู
.นางวรินทรา มีชูวาศ
.Mrs.Varintra Meechuvad
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง
นายสุชาติ ชัยจิตร์
Mr.Suchat Chaijit
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี
นางกาญจนา บุญญาพงษ์พันธ์
Mrs.Kanjana Boonyapongphun
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี
นายสายัญ โชติกรณ์
Mr.Sayan Chotikorn
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
นายวาสิทธิ์ นนทสิน
Mr.Wasit Nontasin
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี
นางสุวิภา ฉิมพายัพ
Mrs.Suwipa Chimpayap
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม