กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

ลูกจ้างประจำ

 • คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 11814/2563 เรื่องออนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา . 11 กันยายน 2563
 • ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุ ลว. 12 มิถุนายน 2556
  กรมธนารักษ์ . 13 มิถุนายน 2556
 • ด่วนที่สุด ที่ กค 0301/ว 253 ลงวันที่ 2 เมษายน 2556 เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
  กรมธนารักษ์ . 3 เมษายน 2556
 • อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2555
  กรมธนารักษ์ . 13 ธันวาคม 2555
 • อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2555
  กรมธนารักษ์ . 13 ธันวาคม 2555
 • อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2555
  กรมธนารักษ์ . 11 ธันวาคม 2555
 • อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555
  กรมธนารักษ์ . 14 พฤศจิกายน 2555
 • ด่วนที่สุด ที่ กค 0301/ว 155 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2555 เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
  กรมธนารักษ์ . 15 ตุลาคม 2555
 • ด่วนที่สุด ที่ กค 0301/ว 703 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2555 เรื่องการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
  กรมธนารักษ์ . 11 ตุลาคม 2555
 • อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ ลงวันที่ 3 คุลาคม 2555
  กรมธนารักษ์ . 7 ตุลาคม 2555
 • อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ ลงวันที่ 7 กันยายน 2555
  กรมธนารักษ์ . 19 กันยายน 2555
 • อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ ลงวันที่ 12 กันยายน 2555
  กรมธนารักษ์ . 17 กันยายน 2555
 • อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2555
  กรมธนารักษ์ . 23 สิงหาคม 2555
 • จ้างลูกจ้างชั่วคราว ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2555
  กรมธนารักษ์ . 22 สิงหาคม 2555
 • ด่วนที่สุด ที่ กค 0301/ว 201 ลงวันที่ 10 เมษายน 2555 เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
  กรมธนารักษ์ . 10 เมษายน 2555
หมวดหมู่เอกสาร
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม