กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

ข้าราชการ

 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯตำแหน่งนักประเมินราคาทรัพย์สิน นักวิชาการช่างศิลป์(ด้านปั้นแม่แบบเหรียญ) (ด้านจัดแสดงและเผยแพร่) และนายช่างสำรวจ ลว.28 ก.พ. 61
  กรมธนารักษ์ . 28 กุมภาพันธ์ 2561
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง วัน เวลา สถานที่สอบ นักประเมินฯ ปก. นว.ช่างศิลป์ ปก.(ด้านปั้นแม่แบบเหรียญ),(ด้านจัดแสดงและเผยแพร่) และนายช่างสำรวจ ปง.
  กรมธนารักษ์ . 2 กุมภาพันธ์ 2561
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบฯ นักประเมินฯ ปก. นว.ช่างศิลป์ ปก.(ด้านปั้นแม่แบบเหรียญ) นว.ช่างศิลป์ ปก.(ด้านจัดแสดงและเผยแพร่) และนายช่างสำรวจ ปง.
  กรมธนารักษ์ . 5 มกราคม 2561
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันฯเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ(ด้านปั้นแม่แบบเหรียญ),(ด้านจัดแสดงและเผยแพร่) และนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
  กรมธนารักษ์ . 27 พฤศจิกายน 2560
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของกรมธนารักษ์ ลงวันที่ 11 กันยายน 2560
  กรมธนารักษ์ . 11 กันยายน 2560
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของกรมธนารักษ์ ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2560
  กรมธนารักษ์ . 29 สิงหาคม 2560
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานของกรมธนารักษ์ ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2560
  กรมธนารักษ์ . 25 สิงหาคม 2560
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการของกรมธนารักษ์ ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2560
  กรมธนารักษ์ . 25 สิงหาคม 2560
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการของกรมธนารักษ์ ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2560
  กรมธนารักษ์ . 25 สิงหาคม 2560
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการของกรมธนารักษ์ ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2560
  กรมธนารักษ์ . 25 สิงหาคม 2560
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง. ของกรมธนารักษ์ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
  กรมธนารักษ์ . 11 สิงหาคม 2560
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ปก. ของกรมธนารักษ์ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
  กรมธนารักษ์ . 11 สิงหาคม 2560
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปก.ของกรมธนารักษ์ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
  กรมธนารักษ์ . 11 สิงหาคม 2560
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ปก. ของกรมธนารักษ์ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
  กรมธนารักษ์ . 11 สิงหาคม 2560
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การอนุมัติให้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไว้ตามเดิม ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2560
  กรมธนารักษ์ . 2 พฤษภาคม 2560
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ ตำแหน่ง นว.ช่างศิลป์ นว.เผยแพร่ ภัณฑารักษ์ เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ วิศวกรโยธา นายช่างสำรวจ เจ้าพนักงานดูเงิน ลว.26 เม.ย. 2560
  กรมธนารักษ์ . 26 เมษายน 2560
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งฯ นว.ช่างศิลป์ นว.เผยแพร่ ภัณฑารักษ์ เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ วิศวกรโยธา นายช่างสำรวจ เจ้าพนักงานดูเงิน ลว 20 มี.ค.2560
  กรมธนารักษ์ . 20 มีนาคม 2560
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการของกรมธนารักษ์
  กรมธนารักษ์ . 15 มีนาคม 2560
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
  กรมธนารักษ์ . 3 มีนาคม 2560
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันต.นว.ช่างศิลป์ ปก. นว.เผยแพร่ ปก. ภัณฑารักษ์ ปก. จัดผลประโยชน์ ปก. วิศวกรโยธา ปก. นายช่างสำรวจ ปง. และจพ.ดูเงิน ปง.
  กรมธนารักษ์ . 7 กุมภาพันธ์ 2560
หมวดหมู่เอกสาร
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม