กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

ผลการจัดเก็บรายได้

หน่วย : ล้านบาท
รายการ ประมาณการรายได้
2566 2565 2564 2563 2562
1. ด้านที่ราชพัสดุ 8,000.000  6,100.000 6,250.000 7,500.000 8,200.000
2. ด้านเหรียญกษาปณ์ 900.000 1,000.000 1,150.000 1,200.000 1,400.000
3. อื่นๆ - - - - 200.000
รวมทั้งสิ้น
8,900.000 7,100.000 7,400.000 8,700.000 9,800.000

 

รายการ ผลการจัดเก็บรายได้
2566 2565 2564 2563 2562
1. ด้านที่ราชพัสดุ

8,156.394

7,047.572 6,076.768 8,550.717 8,500.404
2. ด้านเหรียญกษาปณ์ 973.481 1,005.342 1,159.541 1,756.451 1,532.056
3. อื่นๆ - - - - 200.056
รวมทั้งสิ้น
9,129.875
8,052.914 7,236.309 10,307.168 10,232.516
 
หมายเหตุ : ปีงบประมาณ 2566 (ณ กันยายน 2566)
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน โทร 0 2278 5111
E-mail : plan@treasury.go.th
3 กุมภาพันธ์ 2563 | เข้าชม 7874 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม