กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

ผลการจัดเก็บรายได้

หน่วย : ล้านบาท
รายการ ประมาณการรายได้
2564 2563 2562 2561 2560
1. ด้านที่ราชพัสดุ 5,950.000 7,500.000 8,200.000 6,379.000 5,200.000
2. ด้านเหรียญกษาปณ์
1,150.000
1,200.000 1,400.000 1,011.000 840.000
3. อื่นๆ - - 200.000 10.000 20.000
รวมทั้งสิ้น
7,100.000 8,700.000 9,800.000 7,400.000 6,060.000

 

รายการ ผลการจัดเก็บรายได้
2564 2563 2562 2561 2560
1. ด้านที่ราชพัสดุ

4,409.303

8,550.717 8,500.404 9,600.313 9,034.345
2. ด้านเหรียญกษาปณ์ 536.160 1,756.451 1,532.056 1,854.161 1,412.998
3. อื่นๆ - - 200.056 13.475 18.136
รวมทั้งสิ้น
4,945.463
10,307.168
10,232.516 11,467.949 10,465.479
 
หมายเหตุ : ปีงบประมาณ 2564 (ณ กุมภาพันธ์ 2564)
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน โทร 0 2278 5111
E-mail : plan@treasury.go.th
3 กุมภาพันธ์ 2563 | เข้าชม 2017 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม