กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

ผลการจัดเก็บรายได้

หน่วย : ล้านบาท
รายการ ประมาณการรายได้
2565 2564 2563 2562 2561
1. ด้านที่ราชพัสดุ 6,100.000  6,250.000 7,500.000 8,200.000 6,379.000
2. ด้านเหรียญกษาปณ์ 1,000.000 1,150.000 1,200.000 1,400.000 1,011.000
3. อื่นๆ - - - 200.000 10.000
รวมทั้งสิ้น
7,100.000 7,400.000 8,700.000 9,800.000 7,400.000

 

รายการ ผลการจัดเก็บรายได้
2565 2564 2563 2562 2561
1. ด้านที่ราชพัสดุ

558.168

6,076.768 8,550.717 8,500.404 9,600.313
2. ด้านเหรียญกษาปณ์ 86.832 1,159.541 1,756.451 1,532.056 1,854.161
3. อื่นๆ - - - 200.056 13.475
รวมทั้งสิ้น
645.000
7,236.309 10,307.168 10,232.516 11,467.949
 
หมายเหตุ : ปีงบประมาณ 2565 (ณ พฤศจิกายน 2564)
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน โทร 0 2278 5111
E-mail : plan@treasury.go.th
3 กุมภาพันธ์ 2563 | เข้าชม 4194 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม