กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

ผลการจัดเก็บรายได้

หน่วย : ล้านบาท
รายการ ประมาณการรายได้
2563 2562 2561 2560 2559
1. ด้านที่ราชพัสดุ 7,500.000 8,200.000 6,379.000 5,200.000 5,000.000
2. ด้านเหรียญกษาปณ์
1,200.000
1,400.000 1,011.000 840.000 930.000
3. อื่นๆ - 200.000 10.000 20.000 20.000
รวมทั้งสิ้น
8,700.000 9,800.000 7,400.000 6,060.000 5,950.000

 

รายการ ผลการจัดเก็บรายได้
2563 2562 2561 2560 2559
1. ด้านที่ราชพัสดุ 8,550.717 8,500.404 9,600.313 9,034.345 5,675.641
2. ด้านเหรียญกษาปณ์ 1,756.451 1,532.056 1,854.161 1,412.998 1,007.867
3. อื่นๆ - 200.056 13.475 18.136 77.855
รวมทั้งสิ้น
10,307.168
10,232.516
11,467.949 10,465.479 6,761.363
 
หมายเหตุ : ปีงบประมาณ 2563 (ณ กันยายน 2563)
กองแผนงาน โทร 0 2278 5111
E-mail : plan@treasury.go.th
3 กุมภาพันธ์ 2563 | เข้าชม 1387 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม