กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 • การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับป้องกัน ควบคุม หรือรักษา โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (Covid-19))
  1 มิถุนายน 2563
 • เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  22 พฤษภาคม 2563
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  22 พฤษภาคม 2563
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  20 พฤษภาคม 2563
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2563 ส่วนพัสดุ 1 (สำนักการคลัง)
  12 พฤษภาคม 2563
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2563 ส่วนพัสดุ 2 (สำนักการคลัง)
  12 พฤษภาคม 2563
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2563 ส่วนคลังพัสดุ (สำนักการคลัง)
  12 พฤษภาคม 2563
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  8 พฤษภาคม 2563
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  28 เมษายน 2563
 • การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับป้องกัน ควบคุม หรือรักษา โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (Covid-19))
  28 เมษายน 2563
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  27 เมษายน 2563
 • เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  24 เมษายน 2563
 • เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  24 เมษายน 2563
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  20 เมษายน 2563
 • ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (Covid-19))
  20 เมษายน 2563
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  17 เมษายน 2563
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  9 เมษายน 2563
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2563 ส่วนพัสดุ 1 (สำนักการคลัง)
  7 เมษายน 2563
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2563 ส่วนพัสดุ 2 (สำนักการคลัง)
  7 เมษายน 2563
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2563 ส่วนคลังพัสดุ (สำนักการคลัง)
  7 เมษายน 2563
หมวดหมู่เอกสาร
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม