กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารราชพัสดุทั้งประเทศ

จำนวนที่ดินและอาคารราชพัสดุ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

การใช้ประโยชน์
จำนวน
ราคา ณ วันที่ได้มา
ที่ดิน
เนื้อที่
อาคาร
ที่ดิน
อาคาร
ราคาประเมินที่ดิน
(แปลง)
(ล้านไร่)
(หลัง)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
1. ใช้ราชการ
๑๖๔,๘๘๓
*๘.๔๒๔
๕๔๒,๑๕๖
๗๓๓,๖๐๔.๐๗
๑,๔๓๐,๒๔๙.๒๗
๓,๙๗๘,๖๙๑.๗๘
2. จัดให้เช่า
๔,๘๓๘
๐.๑๖๒
๓๒,๘๗๒
๓๓,๒๘๘.๒๔
๑๖๒,๕๘๙.๘๓
๒๑๓,๑๕๑.๑๘
3. สงวนไว้ใช้ราชการ
๓,๘๓๕
๑.๒๖๔
๔,๔๗๐
๑๑๑,๘๐๗.๑๐
๖๑๔.๒๐
๒๒๘,๐๒๔.๒๔
รวมทั้งสิ้น
๑๗๓,๕๕๖
๙.๘๕๐
๕๗๙,๔๙๘
๘๗๘,๖๙๙.๔๑
๑,๕๙๓,๔๕๓.๓๐
๔,๔๑๙,๘๖๗.๒๐
 
ที่มาของข้อมูล : ระบบงานทะเบียนที่ราชพัสดุ
หมายเหตุ * จำนวนที่ราชพัสดุ (ที่ดิน) เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ยังไม่รวมที่ราชพัสดุที่ใช้ประโยชน์เพื่อความลับเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศในราชการกระทรวงกลาโหมอีกประมาณ ๒.๖๕๐ ล้านไร่
27 มกราคม 2563 | เข้าชม 7553 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม